Categorieën

Zoeken

Algemene verkoopvoorwaarden1 - Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant, behoudens andersluitende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule. De verkoper zal de voorschotten mogen bezwaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

2 - Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven faktuur zal van rechtswege en zonder aanmanning of ingebrekestelling een intrest van 12 % opleveren, en wordt verhoogt met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 100 EUR. 

3 - Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenskomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze, in geval van niet-tijdige betaling, door de verkoper worden teruggevorderd.

4 - Indien het krediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering der kontrakt, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

5 - Al onze koopwaren worden verkocht en geacht aanvaard te zijn in onze magazijnen. Ze reisen op risico en gevaar van de bestemmeling, waarbij ook port en taksen ten laste zijn, zelfs indien het vervoer met onze voertuigen geschiedt.

6 - Geen enkel reklamatie zal aangenomen worden 5 dagen na het ontvangen van de goederen. Bij iedere terugzending moeten wij verwittigd worden en de terugzending moet FRANCO gebeuren.

7 - In geval van betwisting of geschil zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Luik (B) bevoegd zijn.


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmand Afrekenen